برنامه های آموزشی

تعداد بازدید:۲۹۹۸
 
عناوین
روز
ساعت
برنامه معرفی صبحگاهی بیمار
هر روز
7:30 صبح الی 8 صبح
برنامه کنفرانس اساتید گروه داخلی
هر روز
ساعت 8 صبح الی 8:45
برنامه کنفرانس فلوشیپهای اینترونشنال کاردیولوژی
یکشنبه، سه شنبه
7:30 صبح الی 8 صبح

Cath Conference
 پنجشنبه
10 صبح الی 11 صبح

تاریخ امتحانات 

مشاهده   
آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۶