انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نمایش بر اساس 
 برنامه امتحانی سال 96
برنامه امتحانی سال 96
شنبه 11 آذر 1396
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل تدوین پروپوزال
دستورالعمل تدوین پروپوزال
پنجشنبه 9 آذر 1396
دانلود فایل (word)
 فرم پیشنهاد عنوان
فرم پیشنهاد عنوان
پنجشنبه 9 آذر 1396
دانلود فایل (word)
 انکال اساتید گروه داخلی
انکال اساتید گروه داخلی
سه شنبه 10 مرداد 1396
دانلود فایل (word)
 کنفرانس اینترونشن
کنفرانس اینترونشن
سه شنبه 10 مرداد 1396
دانلود فایل (word)
 معرفی بیمار
معرفی بیمار
سه شنبه 10 مرداد 1396
دانلود فایل (word)
 انکال فلوشیپ ها
انکال فلوشیپ ها
سه شنبه 10 مرداد 1396
دانلود فایل (word)
 مقیم اورژ‍انس
مقیم اورژ‍انس
سه شنبه 10 مرداد 1396
دانلود فایل (word)
 انکال مشاور
انکال مشاور
سه شنبه 10 مرداد 1396
دانلود فایل (word)
 کشیک رزیدنت ها
کشیک رزیدنت ها
سه شنبه 10 مرداد 1396
دانلود فایل (word)
 برنامه کنفرانس اساتید
برنامه کنفرانس اساتید
شنبه 13 آبان 1396
دانلود فایل (word)
 برنامه کنفرانس اساتید
برنامه کنفرانس اساتید
سه شنبه 10 مرداد 1396
دانلود فایل (word)
 برنامه آموزشی مدون فلوشیپ رشته اینترونشنال کاردیولوژی مرکز قلب وعروق شهید رجائی
برنامه آموزشی مدون فلوشیپ رشته اینترونشنال کاردیولوژی مرکز قلب وعروق شهید رجائی
سه شنبه 30 خرداد 1391
دانلود فایل (word)
 کوریکولوم آموزشی دستیاران قلب و عروق در کت لب
کوریکولوم آموزشی دستیاران قلب و عروق در کت لب
سه شنبه 30 خرداد 1391
دانلود فایل (word)
 برنامه آموزشی مدوّن فلوشیپ رشته اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
برنامه آموزشی مدوّن فلوشیپ رشته اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
سه شنبه 30 خرداد 1391
دانلود فایل (word)
 برنامه آموزشی مدون فلوشیپ رشته اکوکاردیوگرافی
برنامه آموزشی مدون فلوشیپ رشته اکوکاردیوگرافی
سه شنبه 30 خرداد 1391
دانلود فایل (word)
 اکو مری
نماهای اکو مری
چهارشنبه 12 بهمن 1390
دانلود فایل (word)